Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Komunikaty

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie

Fundusze Europejskie

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej

Nazwa beneficjenta: Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie

Wartość projektu: 4 039 797,00 PLN

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 2 730 860,00 PLN

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie regionalnego centrum digitalizacji materiałów bibliotecznych, a także zwiększenie dostępności społeczeństwa do zbiorów bibliotecznych, w tym w formie cyfrowej poprzez unowocześnienie zaplecza sprzętowego pozwalające na stworzenie regionalnej biblioteki mediów cyfrowych. Książnica Pomorska, jako depozytariusz tego dziedzictwa, czuje się za nie w naturalny sposób odpowiedzialna i podejmuje wszelkie działania służące jego ratowaniu, dlatego też tak dużą wagę przywiązuje do przedmiotowego projektu. Jego realizacja spowoduje, że przed unicestwieniem uchronione zostaną zbiory o wielkiej wartości historycznej i kulturowej, które bez działań składających się na projekt byłyby skazane na zapomnienie i zniszczenie.

Wiele najcenniejszych zbiorów w Książnicy Pomorskiej liczy sobie dziesiątki, a nawet setki lat, a ich stan ulega naturalnemu pogorszeniu, czemu nie przeciwdziałają nawet fachowe zabiegi konserwatorskie - w efekcie czego zbiory te nie nadają się do udostępniania osobom korzystającym z usług biblioteki. Jedynie digitalizacja i wprowadzenie do zasobu cyfrowego pozwoli ocalić je przed zniszczeniem i umożliwi zachowanie dla przyszłych pokoleń. Tym samym staną się one powszechniej dostępne, zostaną w należyty sposób zabezpieczone i stanowić będą bezcenne źródło wiedzy oraz doskonały materiał badawczy. Ze zdigitalizowanych zbiorów korzystać będą mogli czytelnicy, którzy dotąd nie mieli możliwości zapoznać się z ich treścią. Projekt „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie” będzie miał oddziaływanie ponadregionalne, ponieważ z cennych zasobów Książnicy Pomorskiej można będzie korzystać z poziomu przeglądarki internetowej dostosowanej również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdigitalizowanie zbiorów całej biblioteki pozwoli na zachowanie ciągłości historycznej i kulturowej, a naukowcom i historykom umożliwi prowadzenie rzetelnych badań naukowych, zaś pozostałym osobom interesującym się historią da szansę zapoznania się w jednym miejscu z całością materiału, do którego dotąd nie miały dostępu. Wielu materiałów nie można udostępniać fizycznie poza biblioteką ze względu na ich zły stan zachowania a przede wszystkim z uwagi na unikatowy charakter i wartość. Realizacja projektu pozwoli zainteresowanym zbiorami osobom mieszkającym w dowolnym miejscu skorzystać z nich w wersji cyfrowej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące rodzaje zadań:

- prace przygotowawcze,

- zakup sprzętu i wyposażenia centrum digitalizacji,

-zakup sprzętu i wyposażenia repozytorium do archiwizacji i zabezpieczenia zbiorów zdigitalizowanych,

- zakup sprzętu i wyposażenia do e-czytelni i e-wypożyczalni oraz dostosowanie strony www,

- promocja projektu.

 

Inwestycja została zakończona w maju 2018.


ZGŁASZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH:

Książnica Pomorska informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)  naduzycia@ksiaznica.szczecin.pl

b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

 W związku z tym Książnica Pomorska informuje, że sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Media o nas:

grudzień 2017 - artykuł w Głosie Szczecińskim

luty 2018 - Informacja w Polskim Radiu Szczecin

marzec 2018 - Informacja w Radiu RMF MAXX

maj 2018 - artykuł w prasie - Głos Szczeciński

maj 2018 - Konferencja 24-25 maja 2018 - Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji

maj 2018 - film promocyjny

 

Publication date: 12.05.2017
Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg