Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Prezentacja książki „Gryf i krzyż” Johannesa von Thaddena
Data: 27 października 2014, godz. 16:00
Miejsce: Muzeum Narodowe, Wały Chrobrego 3

Książka „Greif und Kreuz. Ein Aben­teuer im Pom­mern des 12. Jahr­hun­derts“ uka­zała się w 2010 r. (Bonn: Ver­lag Franz Schön, z ilu­stra­cjami Sibilli Oeler). Pol­skie tłu­ma­cze­nie przy­go­to­wała Gra­żyna Prawda, a książkę wydała oficyna wydawnicza Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

W tej książce, adre­so­wa­nej przede wszyst­kim do mło­dego czy­tel­nika, Johan­nes von Thad­den, poli­to­log, histo­ryk i znawca pro­ble­ma­tyki pol­skiej, opie­ra­jąc się na fak­tach histo­rycz­nych, opo­wiada o sytu­acji na gra­nicy pomorsko-polskiej i o nie­ła­twych sto­sun­kach wza­jem­nych pomię­dzy Pomo­rzem a Pol­ską w wieku XII. W cen­trum powie­ści autor umie­ścił pro­blem chry­stia­ni­za­cji Pomo­rza doko­na­nej przez Ottona, biskupa z Bambergu.

„[…] Praw­dziwi trzej musz­kie­te­ro­wie na misji chrze­ści­jań­skiego nawró­ce­nia – powieść dla mło­dzieży Johan­nesa von Thad­dena „Gryf i krzyż” jest bra­wu­ro­wym przy­kła­dem lek­cji poli­tycz­nego poro­zu­mie­nia („Tygo­dnik “Rhe­ini­scher Mer­kur’, Nr. 7 z dnia 18.02.2010, Artur Becker).

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego