Komunikaty

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Książnicy Pomorskiej odbędzie się III ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce zbiorów specjalnych. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 15.12.2017.

III ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce zbiorów specjalnych
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 24-25 maja 2018 r.

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie serdecznie zaprasza na III ogólnopolską konferencję naukową poświęconą zbiorom specjalnym, pt. „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji”.

Od wielu lat w licznych instytucjach przechowujących zabytki piśmiennictwa prowadzone są prace digitalizacyjne, mające na celu udostępnianie zbiorów w postaci kopii cyfrowych. Złożoność problematyki cyfryzacji oraz szybki postęp technologiczny, zmuszają pracowników bibliotek i muzeów do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności w tym zakresie. Planowana konferencja ma na celu przybliżenie problemów, tak praktycznych jak i teoretycznych, które pojawiają się w procesie digitalizacji. Ma stanowić forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczeciniedofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Organizatorzy proponują osobom zajmującym się i zainteresowanym tematyką cyfryzacji zgłoszenie wystąpień, które mieszczą się w następujących blokach tematycznych:

  • projektowanie bibliotek cyfrowych, w tym szczególnie: zasady typowania zbiorów do cyfryzacji, organizacja ścieżki cyfryzacji, konsorcja bibliotek etc.
  • standardy tworzenia i udostępniania obiektów cyfrowych (standardy i zalecenia dotyczące digitalizacji zbiorów specjalnych, opracowanie zbiorów cyfrowych, digitalizacja a konserwacja zbiorów, zalecenia dotyczące udostępniania zbiorów cyfrowych, w tym cyfryzacja a prawo autorskie, udostępnianie obiektów cyfrowych a statystyki odwiedzin etc.)
  • problematyka przechowywania zbiorów cyfrowych (standardy w przechowywaniu obiektów cyfrowych, utrzymanie repozytoriów cyfrowych, centra zapasowe, certyfikacja repozytoriów cyfrowych etc.)
  • biblioteki cyfrowe a upowszechnianie dziedzictwa kulturowego (digitalizacja a praktyki uczestnictwa w kulturze młodych pokoleń, wykorzystanie i użyteczność polskich repozytoriów digitalizacyjnych, inspirujące usługi i rozwiązania cyfrowe etc. )
  • digitalizacja zbiorów a formy jej finansowania (projekty digitalizacyjne finansowane ze środków publicznych, fundraising etc.)
  • wyposażenie pracowni digitalizacyjnej (sprzęt, kwalifikacje pracowników, zastosowanie przepisów BHP etc.)

Wszystkich zainteresowanych tak zarysowaną problematyką zachęcamy do zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i włączenia się do dyskusji na temat rozmaitych problemów związanych z cyfryzacją zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach i muzeach. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru zgłoszonych wystąpień.

Ważne informacje i terminy:

  • uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu i noclegu
  • zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu): do 15 grudnia 2017
  • miejsce obrad: Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, budynek II, ul. Dworcowa 8, Szczecin
  • kontakt: spec.konferencja@ksiaznica.szczecin.pl; tel. 91 48 19 176 lub 175   

 

 

Pliki:

III konferecja_Zbiory_specjalne_formularz zgłoszeniowy - typ: Plik tekstowy, waga: 307 KB
Data publikacji: 07.11.2017